Skip to content
Menu
ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Let us Train You: Let us Train You, die met een deelnemer een overeenkomst sluit voor deelname aan een zwemactiviteit;
 2. Deelnemer: eenieder die deelneemt aan een zwemactiviteit van Let us Train You;
 3. Locatie: iedere zwemaccommodatie waar Let us Train You zwemactiviteiten aanbiedt, zoals vermeld op de website www.zwemspetters.nl;
 4. Zwemles: elke zwemactiviteit van Let us Train You in een vast groepsverband of individueel, gericht op het op een bepaald niveau leren zwemmen;
 5. Drijfpak: EasySwim Pro drijfpak.

2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Let us Train You sluit met een Deelnemer of, indien een Deelnemer minderjarig is, diens wettelijk vertegenwoordiger in het kader van Zwemlessen, Doelgroep-activiteiten of Vrije inloop-activiteiten.
 2. Indien de Deelnemer minderjarig is, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden ook voor diens wettelijk vertegenwoordiger, tenzij uit de context nadrukkelijk anders blijkt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, dan wel, in geval van actievoorwaarden, dit nadrukkelijk schriftelijk door Let us Train You is aangegeven. 

3. Zwemabonnementen

 1. Let us Train You kent de navolgende contractvormen voor de navolgende zwemactiviteiten:
  1. Abonnementen: Zwemlessen, Doelgroep-activiteiten.
 1. Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Van een Deelnemer worden de voor de uitvoering van het abonnement noodzakelijke persoonsgegevens vastgelegd. Let us Train You is gerechtigd om een Deelnemer in dit verband te verzoeken zich te legitimeren.
 2. Een Zwemles of een Doelgroep-activiteit wordt ten minste één keer in de week aan iedere Deelnemer aangeboden, tenzij op de overeengekomen lesdag de Locatie is gesloten.
 3. Indien een Deelnemer verhindert is deel te nemen aan een Zwemles of Doelgroep-activiteit, dient de Deelnemer dit zo spoedig mogelijk via de mail afmeldingen@zwemspetters.nl te melden.
  1. Iedere abonnementsperiode kent 12 weken, waarvan er 10 lessen worden betaald. Alle weken zwemles volgen is toegestaan.
  2. Er is geen mogelijkheid een les te volgen in een andere groep.
 4. Een abonnement kan op verzoek van een Deelnemer tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal twee maanden, indien er sprake is van medische redenen als gevolg waarvan de betreffende Deelnemer niet aan Zwemlessen of Doelgroep-activiteiten mag deelnemen. Gedurende die periode is plaatsbehoud binnen de range van lestijden voor de betreffende zwemactiviteit gegarandeerd. Na afloop van deze periode wordt plaatsbehoud niet langer gegarandeerd. Het verzoek van een Deelnemer dient vooraf schriftelijk te worden ingediend via de mail afmeldingen@zwemspetters.nl, begeleid door een verklaring van een medisch deskundige. De stop gaat na schriftelijk akkoord van Let us Train You uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek van de Deelnemer in. Over de periode dat de stop duurt, worden geen abonnementsgelden in rekening gebracht. Indien een abonnement reeds betaald is, wordt dat verrekend op het moment dat de Deelnemer weer gaat deelnemen aan de Zwemlessen of Doelgroep-activiteiten.
 5. In geval van Zwemlessen gelden specifiek de volgende voorwaarden:
  1. bij aanvang schaft de deelnemer zelf het specifiek benoemde drijfpak aan zoals benoemd in artikel 1.5, de mogelijkheid bestaat om deze tegen betaling te bestellen via Let us Train You.
  2. Deelnemer is verantwoordelijk voor de juiste maatvoering. Dit betekent dat bij groei en/of gewichtstoename de deelnemer zorgdraagt voor de juiste maat, dit om de veiligheid van de werking van het drijfpak te garanderen.
  3. een Deelnemer dient vóórafgaand aan het diplomazwemmen verplicht deel te nemen aan het proefzwemmen. Deze vinden bij het officiële ABC diploma, plaats buiten de locatie van zwemles.
  4. de lessen van het proefzwemmen duren 1,5 uur. Hiervoor worden per keer twee lessen van het abonnement afgeschreven.
  5. een Deelnemer dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het diplomazwemmen de gegevens (naam en geboortedatum) van de Deelnemer te controleren en waar nodig te wijzigen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het maken van het diploma van de Deelnemer.
  6. eventuele kosten voor een vervangend diploma zijn voor rekening van de Deelnemer.

4. Tarieven

 1. De door Let us Train You gehanteerde tarieven zijn inclusief btw. Een overzicht is te vinden op www.zwemspetters.nl.
 2. Let us Train You heeft het recht de tarieven jaarlijks, per 1 januari, te indexeren op basis van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens.
 3. Let us Train You is te allen tijde gerechtigd de tarieven aan te passen. In geval van een tariefsverhoging heeft de Deelnemer het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de tariefsverhoging gaat gelden.
 4. Inschrijfgelden, abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.

5. Betaling

 1. Betaling van de gelden geschiedt op de navolgende wijze:
  1. Inschrijfgeld: bij inschrijven wordt het inschrijfgeld direct betaald via iDeal.
  2. Abonnementen: De betaling van het abonnementsgeld gaat via automatische incasso door het afgeven van een machtiging aan Let us Train You voor het incasseren van de periodieke abonnementsgelden.
  3. De eerste betaling geschiedt door middel van een iDeal betaling, waarmee machtiging wordt afgegeven voor de automatische incasso.
 2. Indien Deelnemer het niet eens is met het geïncasseerde bedrag, kan Deelnemer deze incasso storneren binnen de daarvoor wettelijk geldende termijn door de eigen bank opdracht te geven tot terugboeking van het desbetreffende bedrag.
 3. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Deelnemer na beëindiging van het abonnement opnieuw een abonnement wenst af te sluiten.
 4. Bij niet tijdige ontvangst door Let us Train You van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nog tweemaal aangeboden. Alle kosten voortvloeiend uit niet kunnen incasseren of stornering van de abonnementsgelden van Deelnemer, waaronder ook de kosten die de betaalprovider doorbelast aan Let us Train You, zullen in rekening worden gebracht bij Deelnemer. Indien Deelnemer, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is Deelnemer in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Let us Train You is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is Deelnemer gehouden om de volledige opeisbare vordering inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

6. Beëindigen abonnement

 1. Een abonnement voor een Zwemles eindigt in beginsel van rechtswege, behoudens tussentijdse opzegging door de Deelnemer op grond van het bepaalde hierna in lid 2.
 2. Een Deelnemer kan het abonnement te allen tijde beëindigen door opzegging. Opzegging dient door de Deelnemer per email (het algemene e-mailadres) of per brief te geschieden. De contactgegevens zijn te vinden op de website www.zwemspetters.nl.  De volgende gegevens moeten bij de opzegging worden vermeld: naam van de Deelnemer, deelnemersnummer.
 3. Indien de opzegging geschiedt twee weken vóór het eind van de lessenreeks, eindigt het abonnement na het einde van de betreffende periode. Indien de opzegging geschiedt op of na twee weken vóór het eind van de lessenreeks, dan eindigt het abonnement aan het einde van de volgende periode. Er is geen sprake van restitutie van niet afgenomen lessen.
 4. Let us Train You heeft het recht het abonnement onmiddellijk te ontbinden, indien een Deelnemer, ondanks tot betaling te zijn gesommeerd en, waar nodig, in gebreke te zijn gesteld, is tekortgeschoten in de nakoming van de betalingsverplichtingen, dan wel indien een Deelnemer herhaaldelijk de toegang tot een of meer Locaties van Let us Train You is ontzegd. Alsdan blijft het volledige abonnementsgeld verschuldigd en is het direct opeisbaar.

7. Klachten

 1. De Deelnemer kan een klacht over de dienstverlening van Let us Train You schriftelijk kenbaar maken binnen twee weken na het voorval waarop de klacht betrekking heeft. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.
 2. Let us Train You zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht reageren. Indien nodig proberen partijen te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing (zie klachtenprocedure www.letustrainyou.nl).  

8. Openingstijden

 1. Let us Train You bepaalt de openingstijden. De openingstijden worden vermeld op de website www.zwemspetters.nl.
 2. Let us Train You is gerechtigd de openingstijden van de Locatie tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. Let us Train You is gerechtigd om de Locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, voor onderhoudswerkzaamheden, onvoorziene omstandigheden of vanwege het houden van (eenmalige) sportevenementen.
 4. De Deelnemer heeft, in geval van tijdelijke sluiting, geen recht op restitutie van gelden.

 

9. Aansprakelijkheid

 1. Let us Train You is niet aansprakelijk voor
  1. enige materiële of immateriële schade als gevolg van letsel of blessures ontstaan tijdens deelname van een Deelnemer aan een zwemactiviteit van Let us Train You, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Let us Train You;
  2. enige materiële of immateriële schade van een Deelnemer door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zijn persoonlijke bezittingen.
 2. Een Deelnemer vrijwaart Let us Train You voor aanspraken van derden ter zake het hiervoor in lid 1 bepaalde.
 3. Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Let us Train You te allen tijde beperkt tot een bedrag van het maximumbedrag dat door de verzekeraar van Let us Train You wordt uitgekeerd.
 4. Een Deelnemer is jegens Let us Train You aansprakelijk voor alle schade die door zijn handelen of nalaten is ontstaan aan de eigendommen of personeel van Let us Train You.

10. Huisregels, instructies

 1. Een Deelnemer (Deelnemer: lees ook wettelijke vertegenwoordiger) is verplicht de huisregels, die voor de Locatie gelden, na te leven. De huisregels van de Locatie zijn te raadplegen op de website www.zwemspetters.nl als ook aan bij de ingang van de betreffende Locatie.
 2. Een Deelnemer is verplicht redelijke instructies van (een medewerker van) Let us Train You op te volgen.
 3. Indien een Deelnemer zich niet houdt aan de huisregels, redelijke instructies van (een medewerker van) Let us Train You niet opvolgt, zich niet kan of weigert te legitimeren, dan wel indien anderszins het gedrag van een Deelnemer daartoe aanleiding geeft, kan deze Deelnemer de toegang tot een of meer Locaties ontzegd worden gedurende een door Let us Train You te bepalen periode.
 4. Een ontzegging houdt niet in dat eventuele betaalde inschrijf-, abonnements- of entreegelden worden gerestitueerd.

11. Privacy

 1. Let us Train You verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven, zoals nader uitgewerkt in de Privacy-verklaring, te vinden op de website van Let us Train You (www.letustrainyou.nl).
 2. Let us Train You verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: deelname aan zwemactiviteiten, facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voortgangsmonitoring, voor het versturen van een nieuwsbrief met betrekking tot de diensten van Let us Train You en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Let us Train You.
 3. De Deelnemer heeft het recht op inzage, op rectificatie, op vergetelheid, op aanvulling en beperking van de verwerking en op bezwaar met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Let us Train You heeft het recht, afhankelijk van het gedane verzoek, kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De Deelnemer kan zijn verzoek, met een beroep op een van de hiervoor genoemde rechten, richten aan Let us Train You (De Reusel 6, 5051 DA Goirle).

12. Marketing/promotie

 1. Let us Train You of de aan Let us Train You gelieerde zusterbedrijven hebben het recht in het kader van interne en externe communicatie foto- en videomateriaal maken van zwemactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van Let us Train You worden georganiseerd.
 2. Indien een Deelnemer duidelijk zichtbaar en herkenbaar op foto- en videomateriaal te zien is van Let us Train You of de aan Let us Train You gelieerde zusterbedrijven zal voorafgaand schriftelijke toestemming worden gevraagd aan de betreffende Deelnemer.

 

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Let us Train You en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven, tenzij wettelijk bepalingen zich hiertegen verzetten.